СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ - план за изпълнение

Стратегия за развитие
СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ - план за изпълнение ПДФ Печат
Съдържание на статията
СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ
план за изпълнение
Всички страници


 

 

 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

НА ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“ – Търговище (2016-2020)

I. Цели, дейности и инструменти за реализация на Стратегията за развитие.

Планът за реализация на Стратегията за развитие на ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“ (2016-2020) е
съгласуван с целите на Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж,
„Европа 2020”,
Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година, Закона за
предучилищното и училищно образование и конкретно с Държавните образователни стандарти по чл. 22 от ЗПУО.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1:

1.1. РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И НЕПРОТИВОРЕЧИВА СИСТЕМА ЗА
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА.

 

Дейности

Отговорни лица, институции и организации; срокове

Финанси

ране

Индикатори

срок

отговорник

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието

1.1.

Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието като национален приоритет и намиране мястото на образователната институция в контекста на промените. Квалификация на ръководния персонал по проблемите, свързани с образователната реформа и адаптирането на училищните политики към новите образователни цели.

Септ. 2016

Директор

не изисква средства

Утвърден план за изпълнение на стратегическите цели. Актуализирани вътрешни правилници.

Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси

2.1.

Създаване на условия за участие в национални, европейски и други международни програми и проекти. Разработване на училищни проекти;

2016, 2017,

2018,

2019,

2020.

Директор,

не изисква средства

Осигурени помещения;

Обучения;

Техника;

Други необходими ресурси.

2.1.1.

Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти.

2016, 2017,

ПС

не изисква средства

Изградени училищни екипи за разработване на проекти

Дейност 3. Квалификация

3.1.

Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за педагогическите специалисти на вътрешно училищно ниво;

Септември 2017

Директор, ПС

1% от бюджета или съгласно КТД

-Относителен дял (%) на педагогическите специалисти, участвали през календарната година в продължаваща квалификация.

-Относителен дял (%) на педагогическите специалисти, участвали през календарната година в 16 учебни часа .

-Относителен дял (%) на педагогическите специалисти, участвали през календарната година в дългосрочни обучения над 60 учебни часа по видове образователни институции.

Дейност 4. Нормативно осигуряване.

4.1.

Осигуряване на достъп до законовата и подзаконовата нормативна уредба за осъществяване дейността на училището;

постоянен

Директор,

учител, отговарящ за библиотеката

не изисква средства

или само за поддръжка на училищен уеб сайт

Дейност 5. Училищен персонал.

5.1.

Разработване на правила и/или процедури при назначаване и съкращаване на персонала;

Директор

Не изисква средства

5.1.1.

Вътрешни указания за осъществяване на подбор при назначаване на персонал, за сключване и прекратяване на трудови договори.

Директор

Не изисква средства

Утвърдени вътрешни правила и процедури за назначаване и съкращаване на персонал: Да, не

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2:

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ
УЧИЛИЩНАТА СРЕДАТА.

 

Дейности

Отговорни лица, институции и организации, срокове

Финансиране

Индикатори

срок

отговорник

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика

1.

Разработване на мерки за адаптиране на ученика  към училищната среда

Не изисква средства

1.1.

Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване;

При издаване на Наредбата

не изисква средства

1.2.

Изграждане на система за охрана и сигурност с видео-наблюдение и жива охрана.

2018

Съобразно конкретните нужди.

Изградена система за охрана и сигурност

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място.

2.1.

Изграждане на правила за разрешаване на възникнали конфликти;

- Изграждане на механизъм за превенцията и разрешаването на конфликти и търсене на подкрепа и партньорство в и извън общността

- Създаване на правила в училищните общности за решаване на конфликти в дух на сътрудничество с цел постигане на бързи и обосновани резултати посредством използването на доказани стратегии за решаване на конфликти.

- Изграждане на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието.

2017

Предс.на комисията за противодействие на тормоза

не изисква средства

Изградени правила за разрешаване на възникнали конфликти

22.

Реализиране на дейности за превенция и разрешаване на конфликти;

2017

Предс.на комисията за противодействие на тормоза

Гл.учител

Средства за лектори и консултанти, консумативи за организирани срещи,

Брой реализирани дейности

2.6.1.

Интернет страница на училището;

2016-2017

Атанасова

Софтуерни и технологични разходи

Интернет страница на училището;

Да, Не

Наличие на училищен сайт с актуална информация.

2.6.2.

Електронен дневник;

2018

Учител ИТ

не изисква средства

Електронен дневник;

Да, Не

2.6.3.

Електронни портфолиа на учители;

2016-2020

Педагог.специалисти

не изисква средства

Електронни портфолиа на учители;

Да, Не

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ
НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ

 

Дейности

Отговорни лица, институции и организации, срокове

Финансиране

Индикатори

Срок

Отговорници

Дейност 1: Учебна дейност

1.1.

Разработване и въвеждане на модел за подготовка и планиране на уроците, включващ:

1.1.1.

Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал, съобразен с ДОС и учебния план на училището. Предварително планиране целите на урока. Тяхното ясно формулиране и правилно обосноваване

2016-2020

Наставници,педагог.специалисти

не изисква средства

Планира предварително цели на урока и ги операционализира според особеностите на учебния материал, мястото на урока в системата от уроци по темата, нивото на подготовка на класа, потребностите на учениците

1.3.

Планиране и използване на ИКТ в урока

2016-2020

Пед.специалисти

Не изисква средства

Използва ефективно ИКТ

Да,

Понякога

Не се наблюдава.

1.3.2.

Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци.

2016-2020

Пед.специалисти

не изисква средства

Брой разработени уроци

Дейност 2: Оценяване и самооценяване

2.1.

Използване на разнообразни форми за проверка и оценка на ученици.

2016-2020

Пед.специал.

Не се изисква

Използва ефективно интерактивни методи

Да,

Понякога

Не се наблюдава.

2.1.1.

Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Разясняване на педагогическите специалисти на целите и подходите за тълкуване на резултатите: нормативен, критериален, смесен, както и функциите на оценяването – диагностична, прогностична, констатираща, информативна, мотивационна, селективна.

2016-2020

Пед.специал.

не изисква средства

2.2.

Изготвяне на критерии за оценяване, известни на учениците

2016-

септември

Пед.специалисти

Не изисква средства

Брой учители разработили критерии за оценяване

2.2.4.

Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи предварителното му оповестяване на учениците и на родителите. Наличие на доказателства, чрез които това може да бъде доказано.

2016-2020

Директор

Не изисква средства

Издадена заповед за утвърждаване

Поставен на информационното табло

Качен на сайта на училището

Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик

3.1.

Изграждане на взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците.

2016-2020

Директор, пед.специалисти

Не се изисква

Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението

4.1.

Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от ДЗИ.

2016-2020

Пед.специалисти

Не изисква средства

Дейност 5: Надграждане на знания и умения

5.1.

Организиране от училището състезания, конкурси и др.

2017-2018

учители

Средства за награди от училищен награден фонд и спонсори

Организирани и реализирани от училището състезания, конкурси

5.3.

Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.

2016-2020

Педагогически специалисти

Средства за награди от училищен награден фонд и спонсори

Резултати от участието на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.

Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения

6.1.

Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие.

- Планиране, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво.

- Създаване на условия за повишаване на квалификациятавкл. Финансови.

2017-2018

Директор

Не изисква средства

Относителен дял на учителите с придобита следдипломна квалификация спрямо броя на заявилите такава.

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:

ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗИЦЯ НА УЧЕНИЦИТЕ.

 

Дейности

Отговорни лица, институции и организации, срокове

Финансиране

Индикатори

Срок

Отговорник

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията на децата.

1.1.

Разработване на план за възпитателната дейност в партньорство с представителите на ученическото самоуправление и родителите

2017

Ученически парламент

Обществен съвет

ПС

не изисква средства

Утвърден план на възпитателната дейност в партньорство с представителите на ученическото самоуправление и родителите

1.2.

Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в съответствие с техните потребности, способности и интереси.

2017

ПС

Обществен съвет

не изисква средства

Утвърдена система за възпитание, привличане, задържане и развитие на учениците в училището

Дейност 2: Инициативи по основнu направления на възпитателната дейност

2.1.

Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище.-На ниво паралелки;-Чрез формите на ученическото самоуправление;-Чрез изяви в училищните медии;-Чрез проекти и програми;-Чрез съдействие от компетентни органи.-Чрез партньорство с институции

2016-2020

Класни ръководители

не изисква средства

Брой реализирани дейности за преодоляване на агресията в училище

2.2.

Кариерно ориентиране и консултиране;

2016-2020

Класни ръководители

не изисква средства (ЦКО)

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. РАЗРАБОТВАНЕ И
УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО,
СЪДЗАВАЩА С
ОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ
РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ.

 

Дейности

Отговорни лица, институции и организации, срокове

Финансиране

Индикатори

Срок

Отговорник

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование

1.

Изграждане на механизъм за партньорство между преките участници в училищното образование.

2017

директор

Утвърден механизъм и система за партньорство.

Дейност 2: Външно партньорство

2.1

Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление:

2.1.2.

Партньорство с други училища в общината и в страната

2016-2020

Директор

не изисква средства

Брой проведени съвместни състезания и прояви. 


Изграден с помощта на Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.