Печат

 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

 

Община Търговище има удоволствието да ви покани да участвате във Форум „Модерна и устойчива инфраструктура в Търговище”.
На форума ще се проведе обществено обсъждане за избор на най-добри обемно-пространствени решения на предвидени
за ремонти общински обекти.

Техническото проектиране за ремонтите на обектите се финансира по Договор за безвъзмездна финансова
помощ №BG161PO001/5-02/2012/005 за изпълнение на проект „Инвестиционно проектиране в Община Търговище
за програмен период 2014-2020 г.”, финансиран от ОП „Регионално развитие” (2007-2013).

Форумът ще се проведе на 30 юли 2013 г. , вторник, от 16.00 часа

в зала „Христо Самсаров” в сградата на Община Търговище.

Вашето мнение и препоръки са важни за облика на Търговище.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

НЕКА ДА ИЗБЕРЕМ ЗАЕДНО НАЙ-ДОБРОТО ЗА НАШИЯ ГРАД !

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Информация за проекта -

Тук

Предложения за обемно-пространствени решения и Анкета, ще намерите -

Тук

За да можете да гласувате, трябва с мишката да кликнете върху всеки посочен с номер обект.